Przewóz rzeczy

Przewóz rzeczy

Transport ludzi i rzeczy  produktów jest  istotną rzeczą punktu widzenia gospodarki i  egzystencji ludzi. Działalność transportowa   regulowana  jest licznymi przepisami.

Transport osób wymaga  zdobycia odpowiednich licencji i zezwoleń, w zależności od wykorzystywanych środków transportu oraz zakresu i rodzaju świadczonych  usług. Szefowie zarządzający firmą transportową nie mogą być  uznani za winnych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska . Osoby rozpoczynające działalność w  transporcie nie mogą być objęte zakazem prowadzenia  działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Wśród osób zarządzających przedsiębiorstwem transportowym przynajmniej jedna  z nich musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych.

W przypadku firmy, która chce wykonywać przewóz osób  pojazdami o  pojemności powyżej 9 osób  należy uzyskać  zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;.

Aby  zdobyć certyfikat kompetencji zawodowych trzeba  zaliczyć  kurs i zdać egzamin. Kursy organizowane są także w Katowicach. W trakcie kursu  przerabiane są następujące  zagadnienia prawa cywilnego, handlowego, finansowego, prawa pracy, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem transportowym,  bezpieczeństwo ruchu drogowego, zadania problemowe.

Certyfikat kompetencji zawodowych jest ważny dożywotnio.

Do kursu na certyfikat kompetencji zawodowych powinny przystąpić osoby, które pracują w transporcie lub chcą  za jakich czas  prowadzić działalność w zakresie przewozu rzeczy i pasażerów. Na Śląsku przewóz rzeczy i przewóz osób  oferuje wielu przedsiębiorców i jest  olbrzymia konkurencja. Śląsk cechuje się  sporym skupiskiem miast i dużą gęstością zaludnienia.  Budowane są nowe drogi, również autostrady. Takie  okoliczności są idealne do  rozkwitu spedycji. Nie dziwi duże zainteresowanie  szkoleniami tajników spedycji. Na  portalu Instytutu Transportu samochodowego  udostępnione są do wiadomości  słuchaczy  zadania do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych.

Z zakresu prawa cywilnego wymagane są  informacje dotyczące rodzajów umów zawieranych w transporcie drogowym i wynikające z nich prawa i obowiązki.

Zadaniem praktycznym}(sprawdzanym| wymaganym} na egzaminie jest prawne negocjowanie umów transportowych, zwłaszcza  w kwestii warunków przewozu. Kandydat do prowadzenia firmy transportowej jest egzaminowany  z rozpatrywania  zażaleń zleceniodawcy dotyczących odszkodowań tytułu  powstałych strat lub uszkodzenia rzeczy  w trakcie transportu lub z tytułu opóźnienia dostarczeniu  przedmiotów. Jednym z  pytań egzaminacyjnych jest Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Kolejnym ważnym zagadnieniem egzaminacyjnym jest rozpatrywanie na roszczenia zleceniodawcy dotyczące odszkodowań z tytułu  zranień podróżujących lub z tytułu uszkodzenia bagażu podczas  stłuczki w czasie transportu.

Z zakresu prawa handlowego  sprawdzana jest znajomość warunków i formalności dotyczących  prowadzenia działalności spedycyjnej,  Egzaminowany może zostać odpytany z obowiązków przewoźników, prowadzenia księgowości i konsekwencji upadłości  firmy. Komisja egzaminacyjna może zapytać o  formy spółek handlowych. Kandydat na prowadzącego firmę spedycyjną musi opracować kwestie związków zawodowych, rad pracowniczych i inspektorów pracy oraz przepisy wynikające z prawa pracy.

Z zakresu podatków komisja pyta z następujących  tematów: podatek VAT od usług transportowych,  podatek od pojazdów silnikowych, podatek dochodowy, opłaty drogowe i opłaty za korzystanie z infrastruktury. Egzaminatorzy oceniają  wiadomości egzaminowanego z  z tematów takich jak: przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju czeków, kart kredytowych, innych środków płatniczych i sposobów płatności. Osoba zgłaszająca się na egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych powinna  nauczyć się o rodzajach udzielanych kredytów dla przedsiębiorców oraz o sporządzaniu bilansu końcowego.